Проектиране и производство на резервни
части, машини и инструменти
Bulgarian English
За нас
Новини
Изпълнение на проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Производство и технологични възможности
Продукти
Услуги
Обучения
Контакти

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.03-0175 "По-добри условия на труд – по-високи стандарти на работа във Ванико ООД"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

"Ванико" ООД е една от водещите фирми в областта на металообработването не само в България, но и в Европа. В предприятието се внедряват и използват най-новите технологии и машини за проектиране и изработка на детайли, инструменти (пресформи, шприцформи, щанци), машинни възли и цели машини по поръчка. Въпреки модерното оборудване и постоянните инвестиции обаче, икoномическата криза не позволява до този момент на “Ванико” ООД да обнови напълно техническата база за постигане на най-високи стандарти на условия на труд.

В стремежа си да се постигнат по-високи стандарти на трудовата дейност във "Ванико" ООД чрез подобряване на условията на труд, усъвършенстване на организацията на трудовата дейност и параметрите на работната среда, предприятието печели проект с наименование "По-добри условия на труд – по-високи стандарти на работа във Ванико ООД" за 107 286, 36 лева по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 “Безопасен труд“ по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" към Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Реализирането на проект "По-добри условия на труд – по-високи стандарти на работа във Ванико ООД" включва Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във "Ванико" ООД; Закупуване, доставка и зачисляване на нови работни облекла и лични предпазни средства на работниците и служителите (общо 142-ма души); Доставка и монтаж на вентилационни и климатична системи за част от производствените помещения в предприятието; Доставка и монтаж на слънчезащитни щори за помещения, в които се работи с дисплеи и Провеждане на обучение на работещите в помещенията, където ще се монтира ново оборудване.

Проектът стартира на 1 юли 2013г. и ще се изпълни в продължение на 7 месеца.

"Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейски социален фонд. "Ванико" ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европесйкия съюз или Агенцията по заетостта"

Новини
Специални предложения за смазочните материали на SKF повече...тук
Изпълнение на проект по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.608.12 - 'Ванико' ООД цех квартал Грамада
08.04.2015г. Уведомление за инвестиционно предложение за добив на подземни води чрез изграждане на сондажен кладенец в имот 04279.619.176 - машиностроителен завод 'Ванико' ООД


(видео) Пътят на европейските пари до бизнесa у нас
За връзка - Адрес: Ванико ООД, ул. "Георги Попов" 44, 2700 Благоевград. Тел: +359 73 88 2002..