+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Новини

Начало / Новини / Завърши изпълнението на проект Осигуряване на нови работни места за безработни лица във Ванико ООД

Завърши изпълнението на проект Осигуряване на нови работни места за безработни лица във Ванико ООД


Фирма Ванико ООД приключва изпълнението на сключения договор от 10.03.2017 г. за проект по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на проекта беше 149 849,48 лв. без ДДС, от които 127 372,06 лв. от Европейския съюз и 22 477,42 лв. национално финансиране.

Проектът „Осигуряване на нови работни места за безработни лица във „Ванико“ ООД“, имаше за цел: „Да се осигури устойчива заетост, професионалната квалификация и реализация на безработни /неактивни младежи до 29 години в „Ванико“ ООД“. Общата цел на приключващия проект беше постигната, чрез следните специфични цели:

1. Осигуряване на нови, оборудвани и ефективни работни места на безработни / неактивни младежи до 29 години във „Ванико“ ООД.

2. Осигуряване на професионална квалификация и реализация на новозаетите лица във фирма „Ванико“ ООД.

Осъществяването на общата и специфични цели на проектното предложение бяха постигнати, чрез реализирането на следните дейности:

Дейност 1: Организация и управление на дейностите по проекта;

Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на дейностите на проекта;

Дейност 3: Осигуряване на оборудване за ново разкритите работни места;

Дейност 4: Селекция и подбор на 12 безработни и/или неактивни младежи да 29 години;

Дейност 5: Осигуряване на заетост на подбраните 12 безработни и/или неактивни младежи до 29 години във „Ванико“ ООД;

Дейност 6: Провеждане на обучение на новонаетите лица за повишаване на професионалната им квалификация по специалност "Машини и системи с ЦПУ".

Чрез тези дейности бяха постигнати следните измерими резултати:

-          На 12 безработни и/или неактивни младежи бяха осигурени работни места в сферата на проектирането и производството на резервни части, машини и инструменти за минимум 12 месеца с възможност поне 50% (шестима) от тях да бъдат задържани на работа за още 12 месеца;

-          Беше закупено оборудване за новите работни места на новонаетите служители;

-          Всички 12 новонаети служители повишиха професионалната си квалификация по специалност "Машини и системи с ЦПУ".

Определената целева група по проекта бяха безработни/неактивни младежи до 29 години, търсещи самостоятелно и/или, чрез Бюрото по труда работа. Дейностите в приключващия проект бяха реализирани в гр. Благоевград.


www.eufunds.bg

ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.003-2193

"Осигуряване на нови работни места за безработни лица във "Ванико" ООД