+359 73 88 20 02 | office@vaniko.com

BG | EN

News

Home / News / Публична покана за обществена поръчка

Публична покана за обществена поръчка

Лого ЕС ЕФРР и ОП ИК

Ванико ООД обявява обществена поръчка за: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по проект № BG16RFOP002-2.040-0597-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ВАНИКО“ ООД“ 

  1. CNC струг (тип 1) - 1 бр. 
  2. CNC струг (тип 2) - 1 бр. 

Обща прогнозна стойност на процедурата: 589 682,75 лв., без ДДС. 

Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудването е не по-дълъг от 9 (девет) месеца, считано от датата на сключване на договор за доставка, но задължително в рамките на срока за изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0597-C01.

Датата за приключване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0597-C01 е 03.02.2021 г. 

Документи за процедурата:

  1. Публична покана;
  2. Изисквания към офертите;
  3. Методика за оценка;
  4. Образец на оферта;
  5. Декларация ЕИК;
  6. Декларация ЗУСЕСИФ;
  7. Проект на договор;
  8. Приложение 2 към договор - Общи условия.

Очакваме Вашите оферти!


www.eufunds.bg

Договор № BG16RFOP002-2.040-0597-C01

„Подобряване на производствения капацитет на „ВАНИКО“ ООД“