+359 (73) 88 20 02 | Office@vaniko.com

BG | EN

Новини

Начало / Новини / Сключен договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г

Сключен договор по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.

Фирма „ВАНИКО“ ООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0597-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ: „Подобряване на производствения капацитет на „ВАНИКО“ ООД“

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Благоевград

Общ размер на допустимите разходи: 589 682,75 лева, от които 208 862,68 лева европейско финансиране и 36 858,12 лева национално финансиране.

Общата цел: Засилване на конкурентоспособността и експортния потенциал на „ВАНИКО“ ООД, чрез внедряване в производствения процес на най-модерното технологично оборудване в сектора.

Специфични цели:

1. Увеличаване на производствения капацитет;

2. Повишаване на експортния потенциал;

3. Нарастване на производителността;

4. Нарастване на нетните приходи от продажби.

Планирани дейности: 

Подобряване на производствения капацитет на предприятието на „ВАНИКО“ ООД чрез закупуване на:


www.eufunds.bg

Договор № BG16RFOP002-2.040-0597-C01

„Подобряване на производствения капацитет на „ВАНИКО“ ООД“