+359 73 88 20 02 | office@vaniko.com

BG | EN

Политика по управление

Home / Политика по управление

Ръководството на „Ванико” ООД се стреми към подобряване на всички процеси и дейности във фирмата по отношение на изискваното от клиента качество по изработване и монтаж на детайли от метали, сплави и пластмаса, конструиране и изработване на нестандартно оборудване и инструментална екипировка, опазването на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд чрез изграждане на Система за управление на качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа, съгласно изискванията на стандартите БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.

Нашият стремеж е насочен към:

 • Предлагане на пазара на заявените от клиента изделия с доказано високо качество;
 • Стремеж към опазване на околната среда;
 • Осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • Спазване на българското законодателство, изискванията на европейските регламенти и международни стандарти, касаещи дейността на фирмата;
 • Удовлетворяване и все по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на нашите клиенти;
 • Удовлетворяване и все по-пълно разбиране на потребностите и изискванията на заинтересованите страни от дейността на фирмата;
 • Поддържане на ефикасно и ефективно функционираща интегрирана система за управление на качество, околна среда и здраве и безопасност при работа в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и БДС EN ISO 45001:2018.;
 • Подобряване на ефикасността и ефективността на фирмата ни чрез мотивиране и приобщаване на целия персонал за постигане на определените цели по качеството, околната среда и здравето и безопасността при работа;
 • Намаляване на въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по третиране на отпадъците образувани в резултат на процесите извършвани във фирмата;
 • Безусловно спазване на фирмения принцип за лоялност, доверие и уважение към всички клиенти, доставчици и конкуренти;
 • Осигуряване на необходимите ресурси за постигане на всички набелязани цели, свързани с цялостната дейност на фирмата ни;
 • Ефикасно и ефективно управление на процесите с цел непрекъснато подобряване и усъвършенстване на интегрираната система за управление;
 • Непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда, за предотвратяване на наранявания и заболявания, чрез извършване на системни проверки и анализи и прилагане на коригиращи действия;
 • Постоянно наблюдение и анализ на непрекъснато променящите се пазарни условия и потребности, с цел осигуряване на условия за все по-пълно и качествено обслужване на клиентите.

Долуподписаният управител Сашо Въжаров декларирам своето лично участие и ангажираност в изграждането, функционирането и поддържането на интегрираната система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността във фирмата ни.

Дата: 13.07.2023 г.                                                     ………(п)………